Dobre wyniki Grupy Enea za I półrocze 2020 r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. Grupa Enea, działając w wymagającym otoczeniu rynkowym oraz realiach gospodarki mierzącej się ze skutkami pandemii, wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego EBITDA Grupy wzrosła o 12,9%, a przychody ze sprzedaży o 11,6%. W I półroczu 2020 r. wzrosła również produkcja energii ze źródeł odnawialnych, o 30% r/r.  Na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w tym zysk netto Grupy, wpływ miały zdarzenia jednorazowe, m.in. zawiązania rezerw i odpisy o charakterze niegotówkowym. W Grupie Enea sprawnie zreorganizowano pracę w związku z epidemią koronawirusa, zapewniając odbiorcom bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej.

  • W I półroczu 2020 r. Grupa Enea wypracowała 1,8 mld zł EBITDA oraz 8,9 mld zł przychodów ze sprzedaży – to wynik lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • O 2,8% r/r wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, wyniósł on 10,5 TWh.
  • Na zysk netto Grupy (-81,6 mln zł) wpływ miały dokonane odpisy i zawiązane rezerwy na łączną kwotę 879 mln zł.
  • Konsekwentnie rośnie wolumen energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w I półroczu 2020 r. to 30% wzrost r/r.
  • Zgodnie ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Grupy do 2030 r., projektami opartymi
    o odnawialne źródła energii zarządza spółka Enea Nowa Energia.
  • Grupa przyłączyła do sieci dystrybucyjnej ponad 34 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o mocy 1,7 GW.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *