Grupa Enea podsumowuje I półrocze 2018 r.

Po sześciu miesiącach 2018 r. Grupa Enea wypracowała 6.040 mln zł przychodów ze sprzedaży netto. Produkcja energii wzrosła o 37% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA Grupy wyniosła 1.304 mln zł i była zgodna z planem w ujęciu r/r. Półroczne wyniki Grupy Enea pozostawały pod wpływem dużej dynamiki rynku.

Najwyższa EBITDA, 580 mln zł zrealizowana została w obszarze dystrybucji, w którym odnotowano też najwyższy jej przyrost (12,2%).

Drugi co do wielkości wynik EBITDA wypracowany został w obszarze wytwarzania i wyniósł 437 mln zł, co oznacza wzrost o 2,2% r/r.

W pierwszym półroczu 2018 r. nastąpił wzrost produkcji energii elektrycznej o 37%. Na tę wielkość wpływ miały równoważące się czynniki – zwiększenie mocy zainstalowanej związane z przejęciem Elektrowni Połaniec pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. oraz oddanie do eksploatacji bloku nr 11 Elektrowni Kozienice; przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji w wyniku wydłużenia postojów modernizacyjnych bloków nr 9 i 10, związanych również z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT. Wynik EBITDA w obszarze obrotu wyniósł 29 mln zł, wobec 105 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Wynikało to z dynamicznej sytuacji rynkowej, szczególnie w zakresie obowiązku zielonego i CO2. Wynik w obszarze wydobycia ukształtował się na poziomie 274 mln zł wobec 321 mln zł w roku ubiegłym. To efekt przejściowych i zażegnanych trudności geologicznych i hydrotechnicznych, które miały miejsce w pierwszym kwartale tego roku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *