PGNiG: Zysk netto po 3 kwartałach

Zysk netto po 3 kwartałach wyższy o 51 proc. rok do roku

Obrót i Magazynowanie

Największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej PGNiG po trzech kwartałach 2017 roku miał segment Obrót i Magazynowanie, który wypracował 20,87 mld zł (wzrost o 6 proc. r/r). Przychody ze sprzedaży gazu w segmencie wzrosły o 1,4 mld zł do 19,5 mld zł. Wzrósł także import gazu – do 10,04 mld m sześc. wobec 8,56 mld po trzech kwartałach 2016 roku. Mimo to PGNiG zmniejszył ilość gazu kupowanego z kierunku wschodniego – zarówno jeśli chodzi o udział w imporcie (z 90 do 71 proc.), jak i w liczbach bezwzględnych (z 7,71 do 7,12 mld m sześc.). Udział LNG w imporcie wyniósł 13 proc. Wynik EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie był ujemny i wyniósł -190 mln zł. Pogorszenie wskaźnika spowodowane było wzrostem kosztów pozyskania gazu w wyniku wzrostu cen ropy naftowej i indeksów giełdowych.

Poszukiwanie i Wydobycie

Największy, 19-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży zanotował segment Poszukiwanie i Wydobycie z wynikiem 4,42 mld zł. Wpływ na to miały przede wszystkim wyższe rynkowe ceny gazu i ropy naftowej. Poszukiwanie i Wydobycie osiągnęło również najlepszy wynik EBITDA na poziomie 3,04 mld zł, tj. o 96 proc. więcej niż po III kwartale 2016 roku (po oczyszczeniu odpowiednio: 2,92 mld zł i wzrosto 30 proc.).

Dystrybucja

Segment Dystrybucja poprawił przychody ze sprzedaży o 6 proc. do 3,70 mld zł. Wolumen dystrybuowanych gazów był wyższy o blisko 14 proc. niż przed rokiem, na co wpływ miały: budowa nowych przyłączy, warunki pogodowe i wzrost gospodarczy. Jednak intensywny rozwój infrastruktury dystrybucyjnej, a także zwiększenie zatrudnienia w wyniku reorganizacji spowodowały, że wynik EBITDA w tym segmencie nie zmienił się w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku (1,96 mld zł).

Wytwarzanie

Przychody segmentu Wytwarzanie wyniosły 1,53 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. r/r. Wolumen sprzedaży ciepła był wyższy o 14 proc., a energii elektrycznej z produkcji był wyższy o 8 proc. w porównaniu z wynikami sprzed roku. Wynik EBITDA tego segmentu wyniósł 0,6 mld zł (wzrost o 8 proc. r/r).

Przez dziewięć miesięcy 2017 roku Grupa Kapitałowa PGNiG poprawiła wszystkie główne wskaźniki finansowe. Grupa na czysto zarobiła 2,5 mld zł.

Po III kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 24,89 mld zł wobec 23,05 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 8 proc.). Wzrosły również koszty operacyjne, które wliczając amortyzację wyniosły 21,63 mld zł (4 proc. r/r), co miało związek przede wszystkim z wyższymi kosztami pozyskania gazu. Mimo to Grupa poprawiła zarówno wynik EBITDA, jak i zysk operacyjny oraz netto. Wynik EBITDA wzrósł o 23 proc. (do 5,26 mld zł), a EBITDA po oczyszczeniu z efektów zdarzeń jednorazowych wzrósł rok do roku o 3 proc., tj. do 5,14 mld zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 41 proc. do 3,26 mld zł, a zysk netto wyniósł 2,47 mld zł wobec 1,63 mld zł po trzech kwartałach 2016 roku. Łączna sprzedaż gazu ziemnego całej Grupy wzrosła o 11 proc. tj. do 18,8 mld m sześc. z 16,9 mld m sześc. gazu.

 – Poprawa wyników to efekt konsekwentnej realizacji strategii, którą GK PGNiG przyjęła na początku tego roku. Dywersyfikujemy źródła dostaw surowca i bierzemy udział w przedsięwzięciach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a równocześnie zwiększamy przychody i zyski z działalności – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *