Wyniki Banku Pocztowego za I półrocze 2020 r.

Sytuacja makroekonomiczna i rynkowa w ostatnich miesiącach zdeterminowana głównie przez skutki pandemii COVID-19 istotnie wpłynęła na wyniki Banku Pocztowego.
W I półroczu br. Bank osiągnął wynik finansowy brutto na poziomie 15,4 mln zł, czyli o 1,2 mln zł niższym w porównaniu do ubiegłego roku.

Zysk netto wyniósł 9,4 mln zł i był niższy od planowanego w tym okresie oraz niższy o 1,5 mln zł w porównaniu do I połowy 2019 r. Spadek wyników był spowodowany głównie skutkami pandemii, w konsekwencji której nastąpiło istotne pogorszenie aktywności gospodarczej, istotna obniżka stóp procentowych i zwiększenie ryzyka kredytowego.

Wyniki finansowe i wskaźniki

W I półroczu  br. Bank Pocztowy osiągnął wynik finansowy brutto na poziomie 15,4 mln zł, czyli o 1,2 mln zł niższym, (-7,1%) w porównaniu do I połowy 2019 r. Zysk netto wyniósł 9,4 mln zł i był niższy niż planowany w tym okresie oraz niższy o 1,5 mln zł, tj. o 13,1% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpłynęło to na obniżenie wskaźnika zwrotu z kapitału – ROE netto – do poziomu 3,0% (spadek o 0,7 p.p. rok do roku). Suma bilansowa Banku na koniec czerwca br. wyniosła 8,67 mld zł i była wyższa o 667,1 mln zł, tj. o 8,3% w porównaniu ze stanem na 31.12.2019 r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *