Wyniki Grupy TAURON za trzy kwartały 2017 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez segment Sprzedaż osiągnęła poziom 25,5 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost o 10 proc. Poprawa wyniku segmentu jest efektem aktywnych działań sprzedażowych skutkujących między innymi wyższą sprzedażą energii do klientów biznesowych.

Przychody ze sprzedaży

W trzech kwartałach 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 12,87 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2016 r. Wyższe przychody odnotowano w segmencie Wydobycie (o 26 proc.), Dystrybucja (o 7 proc.) oraz Wytwarzanie (o 3 proc.).

EBITDA i zysk netto

EBITDA Grupy uzyskana w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. wyniosła 2,88 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 17 proc. w porównaniu z wynikiem wypracowanym w analogicznym okresie 2016 roku. Największy udział w strukturze łącznej EBITDA Grupy TAURON miały segmenty Dystrybucja (62 proc.) oraz Sprzedaż (24 proc.).

W trzech kwartałach 2017 r. zysk netto Grupy TAURON wyniósł 1 194 mln zł i ukształtował się na poziomie znacząco wyższym niż w roku ubiegłym (276 mln zł). Wzrost wyniku netto był – w największym stopniu – konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie Wytwarzanie.

Zadłużenie i finansowanie

2017 rok to okres dużej aktywności w obszarze pozyskiwania źródeł finansowania przez Grupę TAURON. Jednym z takich działań była przeprowadzona w lipcu emisja 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro, dzięki której zdywersyfikowano źródła finansowania oraz wydłużono średnioważony termin zapadalności długu Grupy. Innym przykładem skutecznej realizacji przyjętej strategii finansowania jest podpisanie, na początku września, umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwiającej emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. Zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych z racji swojego podporządkowanego charakteru nie będzie uwzględniane w kalkulacji wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA.

Na koniec września 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON wyniosły 7,9 mld zł (wzrost o 2,4 proc.), natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,11x, co oznacza spadek o 0,21x w stosunku do końca 2016 r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *