ABENOMIKA – Jen i gospodarka

Patrząc na kwestię Abenomiki, czyli mieszaniny róż­nych podejść politycznych i gospodarczych wdrożonych przez premiera Abe, w szerszej perspektywie uważamy, że szanse na sukces tego przedsięwzięcia są bardzo wielkie. W wyniku tych podejść możemy liczyć na osłabienie się jena względem głównych walut. Przydatność wiary­godności Abenomiki, jako słusznej polityki pieniężnej staje się uznana za celową i słuszną dla wsparcia gospodarczego Japonii.

Ze wszystkich trzech strzał Abenomiki, pierw­sza strzała – luzowanie monetarne – została efektyw­nie wdrożona i nadal działa. Masowe skupowanie przez Bank Japonii JGB doprowadziło do sukcesywnego spłaszczenia krzywej rentowności i deprecjacji jena, któ­ry obecnie ma najniższą wartość od 40 lat.

Koszt japońskiej polityki monetarnej pokazuje silny wzrost udziału banku centralne­go w rynku JGB. Na początku 2013 r. BOJ miał nieco po­nad 10% udziałów w całym rynku JGB.

W sierpniu 2015 r. jego udział wynosił już 30%, a na koniec roku wzrósł do 37.9%. Jeśli to tempo nadal będzie się utrzymywać, to do końca 2016 r. udziały wzrosną do 49%. Chociaż myślimy, że nie ma innej alterna­tywy, tak długo jak Japonia zmaga się z deflacją, to im większy będzie udział BOJ w rynku, to tym bardziej będzie kruchy rynek JGB względem możliwych szoków, które mogą mieć miejsce w nadchodzącym roku.

Potrzeba jeszcze czasu aby reformy strukturalne premiera Abe skutecznie zadzia­łały, a oczekiwania względem przyszłościowego wzro­stu zwiększą się co przekona japońskie firmy do jeszcze większego zwiększania nakładów inwestycyjnych. Pomimo ich rekordowych przychodów w 2015 r., kapitał inwestycyjny wzrósł nieznacznie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *